Zgodovina krajevne skupnosti

Današnja krajevna skupnost Galicija je bila ustanovljena po sklepu skupščine občine Žalec leta 1964. Sestavljajo jo naselja Galicija, Hramše, Zavrh, Pernovo, Velika Pirešica in Železno. Imenuje se po najmlajšem kraju v svojem sestavu, ki je širše krajevno ime dobil šele po narodnoosvobodilni vojni. Do okupacije š94š se je občina imenovala Velika Pirešica. Krajevna skupnost Galicija leži na severovzhodnem delu občine Žalec. Od ravnine Savinje sega v pobočja Kjumberka (628 m) in Kunigunde-Gore (567 m). Je mejna krajevna skupnost, meji s celjsko, dobrnsko in na prehodu iz Savinjske v Šaleško dolino z velenjsko občino. Od ustanovitve cerkve š422 do sredine prejšnjega stoletja je bila Galicija samo zaselek naselja Zavrh. Imela je cerkev sv. Jakoba, župnišče, pokopališče in od srede š9. stoletja še šolo. Najstarejša sled človekove dejavnosti z območja Galicije je kamnita sekira iz mlajše kamene dobe, ki jo je pri oranju našel posestnik Zadek na ledini Gradišče. Na dobo Ilirov in Keltov spominja veliko keltsko grobišče v soseščini Galicije- v Drešinji vasi, na rimsko oblast pa vzidani ostanki rimskih spominskih plošč na zunanjem zidu gališke cerkve in v zakristiji pernovske cerkve. Najdeni so bili v neposredni bližini. Na Gradišču v Galiciji pa naj bi bilo rimsko svetišče.

You may also like...

Skip to content