Rudniki

V okolici Galicije najdemo tudi dva toponima, (toponim je lastno ime kraja ali kakega drugega dela zemeljskega površja), povezana s še enim aspektom pretekle izrabe prostora, namreč z rudarstvom. Železno se imenuje zaselek južno od Galicije, Ravne pa je ledinsko ime v naselju Hramše, severno od Galicije. Fotografije prikazujejo ostanke rudnika na območju Galicije, blizu križišča s kapelico in avtobusno postajo.

Širše območje severno od Galicije, med sotesko Pirešice na zahodu in Šmartnim v Rožni dolini na vzhodu, sestavljajo triadne predornine z razvitim kremenovim keratofirjem in keratofirskimi tufi. Med temi kameninami so vložki sivega organogenega apnenca .Svinčevo-cinkova orudenitev pri Galiciji je vezana na keratofirski tuf in lavo, pri Zavrhu pa na vložke sivega apnenca. Bolj pomemben pa je pojav železove rude, ki se nahaja v okolici Železnega kot pirit, ki je na površini oksidiran v limonit ali okro.

Izkoriščanje bogate rude, ki je vsebovala do 52 % železa, je predstavljalo poleg kmetijstva ekonomski temelj naselbine vsaj od srednjega veka naprej, saj naj bi prvo kapelo postavili rudarji. V Zavrhu pri Galiciji so že v 17. stoletju kopali svinčeno rudo galenit in jo tam tudi predelovali do intenzivnejšega izkoriščanja rude v okolici Galicije, ko je konec 18. stoletja začel delovati prvi rudnik železove rude. Rudarjenje se je razmahnilo v prvo polovico 19. stoletja, ko je začel delovati Bonzzov rudnik na pobočjih Kjumberka. Limonit so za potrebe keramične industrije kopali še med obema vojnama in še celo po drugi svetovni vojni. Sledovi starih rudnikov so v okolici Galicije vidni še danes, gre pa za bolj ali manj izrazite jarke, ki so površinska sled vrušenih horizontalnih rudarskih rovov. Tlorisno imajo navadno obliko črke T, dimenzije so različne. Brez spremnih drobnih najdb je takšne strukture skoraj nemogoče kronološko opredeliti, saj so bile rudarske tehnike antike in predindustrijske dobe zelo podobne in pogojene z značilnostmi rudarstva. Sledovi rudnikov na gališkem območju so verjetno v veliki meri posledica kopanja v 19. stoletju, starejših pa zaenkrat ni mogoče identificirati. Fotografije prikazujejo ostanke rudnika v Galiciji, blizu nogometnega igrišča.

You may also like...

Skip to content