Zaselki

1. Galicija

Galicija leži ob sotočju Podsevčnice, ki ima izvir v Hramšah, in Rimskega grabna, ki priteka iz zaselka Zavrh. Naselje je raznoliko, nekaj je samotnih kmetij in gručastih zaselkov. Domačije stojijo na andezitnih tufih ali na miocenskih laporjih. Krpa dolomita je le na Šentjungerti. Prevladujejo težka ilovnata tla.

Slika 1: Galicija

2. Pernovo

Osrednji del naselja je gručasto Pernovo, ki leži na polovico manjšem svetu na meji med andeziti in srednje triasnimi apnenci. Pripadajoči zaselki so še Gorca, Žabja vas in Grmovje.

Slika 2: Pernovo in Velika Pirešica

3. Hramše

So hribovsko naselje na severnem obrobju Spodnje Savinjske doline. Ležijo pod vznožjem Kjumberka in Dobnika. Ceste iz Hramš vodijo na sever proti Velenju in Dobrni, na vzhodu proti Zavrhu, proti jugu pa so povezane z Galicijo in Pirešico. Obdelovalne zemlje je malo. Veliko površin je pokritih z gozdom.

4. Zavrh

Raznoliko naselje se razprostira v ozadju Šentjungerti. Prometna povezava je s Šmartnim v Rožni dolini in Hramšami. Na zahodu se razprostira hrib Gradišče, kjer so našli kamnito sekiro iz rimske dobe.

Slika 3: Zavrh

5. Velika Pirešica

Leži južno od Galicije. Razloženo naselje se razprostira na spodnjem koncu soteske Socka, ob potoku Pirešica, proti jugu pa sega v ravnine Spodnje Savinjske doline. V potok Pirešica se zliva pritok Akla, ki priteče izpod Kjumberka. Potok Rupnica priteče iz Osrek. Med potokoma Pirešico in Rupnico so tla iz apnenca, južneje pa apnenčaste kamnine potonejo pod mlajšimi sedimenti. Na vzhodu robu pa so pleistocenske terase. Veliki Pirešici pripadajo zaselki Gorca, Osreke, Puša in Socka. Pomemben je kamnolom apnenca.

6. Železno

Med Galicijo in Veliko Pirešico leži razloženo naselje Železno. Domovi in obdelovalna zemljišča ležijo na vulkanskih kremenovih keratofujih. Na območju Železnega so številni izviri pitne vode. Potoki se izlivajo v Podsevšnico. Vas nosi ime po železovi rudi, ki so jo tu pridobivali. V vulkanskih predorninah so sledi meglenega krša.

Slika 4: Železno

You may also like...

Skip to content